KARANLIK ÜÇLÜ (THE DARK TRIAD)

Karanlık üçlü psikolojide narsisizmmakyavelizm ve psikopatinin kişilik özelliklerini ifade eder. Kötü niyetli nitelikleri nedeniyle bunlara “karanlık” denir.

Bu üç özellikten biri, bir kişide olabileceği gibi; üçü de tek bir kişide bulunabilir.

Karanlık üçlü uygulamalı psikolojide, özellikle kolluk kuvvetleriklinik psikoloji ve işletme yönetimi alanlarında kullanılmaktadır. Bu özelliklerde yüksek puan alan kişilerin, özellikle liderlik pozisyonlarında olmaları durumunda, bir örgüt için suç işlemeleri, sosyal sıkıntıya neden olmaları ve ciddi sorunlar yaratmaları olasıdır.

Dark Triad kişilik özelliklerine sahip kişilerin, güç ve liderlik arzuları o kadar kuvvetlidir ki sınır tanımazlar; çünkü onlara ‘Dur’ diyecek bir vicdan ve empati barındırmazlar. Kolay yükselip zirveyi görmeleri olağandır. Dolayısıyla, şirketlerde üst düzey yöneticiler, politikacılar ve onların yakın çevresinde bulunan insanlarda görülme olasılığı yüksektir.

NARSİSİZM

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos’dan gelir. 

Ressam Michelangelo Caravaggio tarafından yapılan, suya bakan Narsis yağlı boya tablosu

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında, gereken ilgiyi göremediklerinde aynı Narkissos gibi erirler, çökerler. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi, gerekli emeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve başkalarını anlayamazlar. Sanki her şey sadece kendileri için vardır ve ne olursa olsun her şeyin kendi amaçlarına hizmet etmesi gerekir.

Fakat yine de Narsisizm insan için yaşamını sürdürebilmesi açısından bir ölçüde gereklidir. Bazı durumlarda; kişinin narsisizmi toplum için, hatta kendi akıl sağlığı için makul oranlarda değilse, kişi akıl hastalıklarıyla karşılaşabilir. 

Narsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsisistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir. Sigmund Freud narsisizmi “dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi” şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur.

MAKYAVELİZM

Makyavelizm, İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò Machiavelli’nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerinin temelini Prens adlı kitabında açıklamıştır.

Machiavelli ve Prens adlı kitabı. Kitaba gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kişilik psikolojisi alanında makyavelizm, başkalarını manipüle etme ve sömürme, ahlâka kayıtsızlık, duygu eksikliği ve şahsî menfaate aşırı düşkünlük şeklinde ortaya çıkan bir kişilik özelliğidir.

PSİKOPATİ

Psikopati sözcüğü, Yunanca psych yani “zihin, ruh” ve pathos yani “dert, acı çekmek, hastalık”tan türemiştir.

Psikopati (Psikopatlık), çekici, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç işleme potansiyeline sahip kişilik yapıları için kullanılır. Bazen sosyopati ile eş anlamlı olarak kabul edilen psikopati, kalıcı antisosyal davranış, bozulmuş empati ve pişmanlık ve cesursınırsız ve bencil özellikler ile karakterize edilir. Tarih boyunca sadece kısmen örtüşen ve bazen çelişkili olabilen farklı psikopati kavramları kullanılmıştır.

Eskiden her türlü akıl hastalığı formunu kapsayan bir terim olarak kullanılırdı. Bugün ise, psikopati, psikiyatride empati ve vicdan eksikliği ile karakterize olan bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmakta, bu kişilik bozukluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

KAYNAKLAR

Bir Cevap Yazın